Pravidlá účasti

platné v priestoroch a pre účasť vo virtuálnych únikových miestnostiach, hrách a podujatiach GoEscape.sk (ďalej len „Pravidlá“).

 

Tieto podmienky vydáva prevádzkovateľ stránky GoEscape.sk, ktorým je spoločnosť Funnybox, s.r.o. so sídlom na Pražskej ulici č. 27, 811 04 Bratislava, IČO: 47 074 132, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Uistite sa, že ste si pred zakúpením termínu do virtuálnej únikovej miestnosti/na VR hry/VR zážitok (ďalej len „VR zážitok“) podrobne prečítali tieto Pravidlá a všetkým právam a povinnostiam z nich vyplývajúcim porozumeli, ako aj rizikám vyplývajúcim z účasti na VR zážitku a tieto starostlivo zvážili. Zakúpením termínu/darčekovej poukážky/účasti na VR zážitok/-tku jednoznačne a nespochybniteľne vyjadrujete vôlu sa Pravidlami riadiť a akceptujete všetky dôsledky ich prípadného porušenia.

I. Zakúpenie účasti na VR zážitok, rezervácia termínu

 1. V prípade, že v plnom rozsahu a bez výhrad akceptujete Pravidlá, môžete si na web stránke goescape.sk (ďalej len „Stránka“) rezervovať termín na VR zážitok. Termín je možné dohodnúť aj telefonicky/mailom a to aj mimo časov uvedených na Stránke, rezervácia je však ukončená a platná až obdržaním potvrdzujúceho e-mailu.
 2. Účasť na VR zážitku bude umožnená len po uhradení ceny/vstupu.
 3. Priamo v priestoroch je možné cenu/vstup uhradiť len v hotovosti. O úhrade v hotovosti je potrebné pri rezervácii termínu v poznámke informovať, inak môže byť Vaša rezervácia pre nezaplatenie vstupu zrušená. Platba kartou zatiaľ nie je možná.
 4. Úhrada za rezervovaný termín musí byť pripísaná na účet GoEscape.sk najneskôr 2 pracovné dni pred absolvovaním VR zážitku (ak sa s prevádzkovateľom výslovne a preukázateľne nedohodnete inak), inak bude rezervácia termínu zrušená. V prípade neskoršieho pripísania platby na účet máte nárok na rezerváciu nového termínu podľa aktuálnej dostupnosti, nie je nárok na vrátenie platby.
 5. Zmena už zarezervovaného termínu je možná najneskôr 2 pracovné dni pred rezervovaným termínom, neskôr to prevádzkovateľ môže pripustiť, ak sú dôvody na zmenu skutočne vážne. Inak termín zostáva rezervovaný a jeho nevyužitím nevzniká nárok na vrátenie platby.
 6. Stornovanie rezervovaného termínu bez poplatku je možné najneskôr 1 týždeň pred rezervovaným termínom. V čase kratšom ako 1 týždeň a nepresahujúcom 2 pracovné dni pred rezervovaným termínom je storno poplatok 50% ceny/poplatku, pri stornovaní menej ako 2 pracovné dni pred rezervovaným termínom je storno poplatok 100% ceny/poplatku. Pri účasti menšieho počtu osôb než pre koľko bol pôvodne rezervovaný, neobsadené miesta prepadajú bez nároku na vrátenie pomernej časti platby.
 7. Účasť bez rezervácie je v zásade možná, avšak rezerváciu dôrazne odporúčame. Ak sa vyskytne potreba jednať okamžite, určite odporúčame aspoň telefonicky možnosť účasti preveriť. Čas, ktorý nie je rezervovaný, totiž využívame na údržbu systému a iné obslužné aktivity. Samozrejme radi uvidíme a obslúžime aj návštevníkov „z ulice“, chceme však predísť Vášmu sklamaniu z toho, že nás v priestoroch nezastihnete, prípadne systém nebude v použiteľnom stave.
 8. Pri rezervovaní termínu aj platbe sami zodpovedáte za úplnosť a správnosť Vami zadávaných údajov. Za všetky neštandardné situácia a ich následky vzniknuté z titulu zle zadaných/nesprávne/nepravdivo/neúplne poskytnutých údajov zodpovedá záujemca/účastník. Prevádzkovateľ GoEscape.sk za ne nenesie žiadnu zodpovednosť a ak mu spôsobia dodatočné náklady/záťaž, má právo na ich úplnú úhradu a to aj započítaním voči platbe za rezerváciu termínu.

II. Účasť na VR zážitku

 1. V priestoroch GoEscape.sk je účastník povinný riadiť sa týmito Pravidlami, pokynmi inštruktora/organizátora/zástupcu GoEscape.sk/game mastera (ďalej len „Inštruktor“) a zásadami slušného správania sa.
 2. Pri plánovaní návštevy zakomponujte do programu riziko dopravnej zápchy, čas na zaparkovanie/presun zo zastávky, radšej si spravte určitú časovú rezervu.
 3. Na VR zážitok je nutné dostaviť sa včas. Pri plánovaní návštevy zakomponujte do programu riziko dopravnej zápchy, čas na zaparkovanie/presun zo zastávky, radšej si spravte určitú časovú rezervu (ideálne je dostaviť sa cca 10 min. vopred).
 4. V prípade VR escape room kvôli plynulosti a dojmu z VR zážitku nie je možné „pripojiť sa ku skupine“ neskôr, ani „skúsiť to stihnúť“ v kratšom čase. Vaša rezervácia v prípade meškania prepadne bez možnosti vrátenia platby. V prípade VR hry/inej VR atrakcie – ak Vám zostane aspoň 15 minút rezervovaného času, hru/atrakciu (resp. ich časť) absolvovať môžete, treba počítať s tým, že posledných 5 minút je vyhradených na odstrojenie sa z VR výstroja a ukončenie atrakcie.
 5. V priestoroch GoEscape.sk je fajčenie zakázané.
 6. NIE alkohol/návykové látky. Ak je návšteva GoEscape.sk súčasťou Vašej oslavy/párty, prosím plánujte ju tak, aby drink nasledoval až po VR zážitku. Na vyriešenie úloh budete potrebovať triezvu myseľ a 100% mozgovej kapacity :-). Prosím zoberte na vedomie, že osobám pod vplyvom alkoholu/návykových látok NEBUDE povolená účasť na VR zážitku a to bez nároku na náhradu termínu či vrátenie vstupného. Rozhodnutie prijíma náš personál. V tejto otázke sme naozaj striktní, pretože opak môže mať za následok poškodenie VR zariadenia, ujmu na Vašom zdraví, alebo na zdraví ostatných účastníkov a negatívne ovplyvniť dojem zo zážitku.
 7. Rodinné zlato/diamantovú rezervu prosím nechajte doma :-). Vaše bežné osobné veci (mobilný telefón, kľúče, doklady, …) je samozrejme možné odložiť u personálu na bezpečnom mieste. Avšak predmety vyššej hodnoty, pokiaľ si ich neponecháte pri sebe, nechajte radšej doma. Za ich prípadnú stratu/poškodenie/odcudzenie prevádzkovateľ ani jeho personál nijakým spôsobom nezodpovedajú.
 8. VR zážitku sa môže zúčastniť maximálne taký počet osôb, pre koľko bol termín zakúpený. Ak bol zakúpený pre menší počet osôb ako je kapacita VR zážitku, je možné dodatočné miesto dokúpiť. Termín nie je viazaný na konkrétne osoby. Takisto VR escape room je možné zvoliť/zmeniť priamo po príchode do priestorov GoEscape.sk.
 9. Samotný VR zážitok – VR úniková miestnosť (VR escape room) štandardne trvá 1 hodinu a pozostáva z 3 fáz:
  • Úvod – privítanie účastníkov, odloženie nepotrebných vecí, organizačné a bezpečnostné pokyny, inštruktáž, predstavenie misie, vybavenie účastníkov VR zariadením.
  • VR zážitok – samotná VR misia/riešenie VR escape room – štandardne do 40 minút
  • Ukončenie – odstrojenie/odobratie VR zariadení, záver.
 10. Neprezrádzajte spôsob vyriešenia úloh, návody ani pomôcky k vyriešeniu úloh. Doprajte aj ostatným účastníkom zážitok z riešenia úloh a radosť zo svojich vlastných úspechov.
 11. Jednotlivé únikové miestnosti/misie obsahujú aj nápovedu („hinty“), ich počet je však obmedzený a tiež je nastavený minimálny časový interval, v akom po sebe môžu byť použité. Pomôcť môže aj personál. Urobíme to však len na výslovnú žiadosť účastníkov. Únikové miestnosti (escape rooms) pre úspešné zvládnutie vyžadujú aj trochu logického myslenia, bádania, skúšania, hľadania… o tom ich atraktivita a zaujímavosť je. Ak na to práve nemáte náladu, zdá sa Vám, že mozog si musíte dosť namáhať v práci nie to ešte pri zábave, uprednostňujete inú formu zábavy, chcete si len vychutnať pobyt/aktivitu/hru vo virtuálnej realite, radi Vám to umožníme. Pozrite sa na našu ponuku VR zážitkov/VR hier, alebo nás kontaktujte.
 12. Osobám trpiacim klaustrofóbiou, astmou, srdcovými poruchami, inými závažnými poruchami zdravia neodporúčame účasť na VR zážitkoch. V opačnom prípade prevádzkovateľ GoEscape.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadnú ujmu či úraz.
 13. Nie je možné navštíviť GoEscape.sk ak trpíte akoukoľvek infekčnou chorobou.
 14. Pokiaľ ide o vekový limit, je to na zvážení účastníkov. Vyriešenie úloh v našich únikových miestnostiach (escape rooms) vyžaduje určitú schopnosť sústredenia sa, logického uvažovania a pozornosti, čo pri deťoch odporúčame zvážiť. Pri menších deťoch sa odporúčame pozrieť na našu ponuku VR zážitkov/VR hier, alebo nás kontaktovať pre jej zostavenie.Vo všeobecnosti odporúčame vekovú hranicu pre VR escape room od 10 rokov (vrátane).
 15. Akéhokoľvek VR zážitku sa účastník zúčastňuje NA VLASTNÉ RIZIKO. Napriek tomu, že VR technológia sa pomaly ale iste stáva súčasťou bežného života, fyziológia, vlastnosti a schopnosti každého ľudského jedinca sú iné. Nie je možné zaručiť, že účasť na VR zážitku nebude mať negatívnu odozvu na kondícii či zdraví konkrétneho jedinca. Takisto nie je možné 100% vylúčiť nerešpektovanie Pravidiel inými účastníkmi a z toho vyplývajúce riziko prenesenia nákazy/choroby, hoci sa údržbou a čistením zariadení po každom použití snažíme toto riziko minimalizovať. Ak tieto riziká presahujú Vami akceptovateľné medze, VR zážitok si neobjednávajte. Ak sa VR zážitku zúčastníte, tieto riziká na seba beriete.
 16. Je zodpovednosťou každého účastníka, aby sa počas VR zážitku správal tak, aby neohrozil ako svoje zdravie tak ani zdravie nikoho iného. Hráč túto skutočnosť plne akceptuje a VR zážitku sa zúčastní iba po zrelom zvážení všetkých možných rizík, činí tak z vlastnej vôle, slobodne, a je si vedomý, že za akékoľvek ujmy (či už majetkové, alebo na zdraví či živote) je si plne zodpovedný sám, preto sám musí svoje správanie kontrolovať a prijímať príslušné rozhodnutia. Prevádzkovateľ neberie za ne žiadnu zodpovednosť, iba zapožičiava hráčom vybavenie na VR zážitok.
 17. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nevykonáva dohľad nad maloletými návštevníkmi.
 18. Naše zariadenia predstavujú špičku v danej oblasti. Tomu zodpovedá aj naša starostlivosť o ne a ich údržba. Stále sa však jedná „len“ o technické zariadenie a teda môže dôjsť k jeho zlyhaniu/výpadku. Ide o „vyššiu moc“ a jej úplné vylúčenie nie je možné. V prípade, že bude možné závadu odstrániť/neutralizovať, bude možné vo VR zážitku pokračovať, prípadne ho začať od znova (hoci s prípadnými dočasnými obmedzeniami), ak to možné nebude (napríklad z technických, alebo časových dôvodov), vzniká Vám nárok na bezplatnú rezerváciu nového termínu pre rovnaký počet účastníkov. Na vrátenie vstupného z tohto titulu nárok nevzniká.
 19. Účastníci VR zážitku spoločne a nerozdielne (solidárne) zodpovedajú za akúkoľvek škodu spôsobenú či už úmyselne, alebo náhodou na zariadení a vybavení GoEscape.sk a to v plnej výške, vrátane príslušenstva.
 20. Účastníci sú povinný dodržiavať zásady slušného správania sa, zdržať sa akéhokoľvek hrubého správania sa, prejavov nevraživosti voči iným účastníkom a organizátorom, dodržiavať pokyny a inštrukcie inštruktora. Účastník, ktorý sa prehreší voči spomenutým zásadám, či bude inak narúšať plynulý, pokojný a príjemný priebeh akcie, bude z ďalšej účasti okamžite vylúčený bez nároku na vrátenie uhradených poplatkov.

III. Ostatné ustanovenia

 1. V prípade porušenia Pravidiel účasti zo strany návštevníka si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na vyhostenie návštevníka bez nároku na vrátenie zaplatených poplatkov, prípadne trvalý zákaz vstupu do jeho priestorov.
 2. Návštevník berie na vedomie, že počas jeho účasti na VR zážitku môžu byť vyhotovované fotografie či videozáznam, ktoré môžu byť využívané na interné účely prevádzkovateľa ako aj verejnú propagáciu a prezentáciu jeho aktivít. Účastník je s týmto faktom stotožnený, vyrovnaný a nemá voči tomu žiadne námietky.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Pravidiel, návštevník je povinný registrovať tieto zmeny na web stránke goescape.sk.
 4. Do priestorov GoEscape.sk nie je povolené vodiť psov ani iné zvieratá.
 5. Ostatné informácie získate na web stránke www.goescape.sk, riešenie sťažností na kontaktoch na stránke uvedených.

Cieľom týchto Pravidiel je zabezpečiť, aby Váš VR zážitok bol príjemný, splnil (vlastne predčil) všetky Vaše očakávania a aby ste sa k nám vždy radi vrátili.

Vitajte u nás, užite si svoj VR zážitok naplno

shark ship dragon stealing